Deutscher Padel Verband

Tournament Information

Karlsruher Open 2018

Click on the players or the teams to visit their overall stats

Click on the teams to visit their overall stats

Group A
Lücke - Randel 2 0 4 0 ( +4 )
Kummer - Kummer 1 1 2 2 ( 0 )
Bauer - Bauer 0 2 0 4 ( -4 )
Group B
Calamar - Gorrea Morral 3 0 6 0 ( +6 )
Frederik - Piechaczek 2 1 4 2 ( +2 )
Basler - Schönberger 1 2 2 4 ( -2 )
Götzelmann - Götzelmann 0 3 0 6 ( -6 )
Group C
Eckert - Schwörer 3 0 6 1 ( +5 )
Rose - Werner 2 1 5 2 ( +3 )
Colilles - Sant 1 2 2 4 ( -2 )
Kugele - Petzold 0 3 0 6 ( -6 )
Group D
Spinner - Ströhl 3 0 6 0 ( +6 )
Rudolph - Strauss 2 1 4 2 ( +2 )
Klenert - Pöttinger 1 2 2 4 ( -2 )
Baumgartner - Kies 0 3 0 6 ( -6 )
Group F
Messerschmidt - Panske 3 0 6 0 ( +6 )
Cramer - Margarit 2 1 4 2 ( +2 )
Braun - Sánchez 1 2 2 4 ( -2 )
Eckert - Miklitz 0 3 0 6 ( -6 )

Click on the teams to visit their overall stats

Click on the teams to visit their overall stats

Click on the teams to visit their overall stats

Please contact us if you find inaccurate information at:

info@padelanalytics.de